ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านทึง ถึงบ้านไผ่ขุย
ปรุงปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูงใหม่
25/10/2562 08:00
25/10/2562 17:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด