ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบ้านกาดโป่ง (ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง
02/07/2564 09:00
02/07/2564 13:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด