ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม ยิ่งเจริญพืชผล
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
17/01/2565 08:00
17/01/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด