ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ในบริเวณบ้านโรงวัว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการดำเนินงาน ในบริเวณบ้านโรงวัว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวัน พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00– 15.00 นาฬิกา
17/09/2563 13:00
17/09/2563 15:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด