ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาหัวบ่อ ตำบลรามราช
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านนาหัวบ่อ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
17/12/2563 09:00
17/12/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด