ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ.คาละแมะ
พาดสายโอเวอร์เฮดแรงสูง
20/02/2564 09:00
20/02/2564 17:00
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟพาดสายโอเวอร์เฮด