ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลสำโรง, ตำบลตาเกษ, ตำบลโพธิ์ชัย, ตำบลขะยูง
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลสำโรง ตำบลตาเกษ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลขะยูง ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลสำโรง ตำบลตาเกษ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลขะยูง (บางส่วน) เพื่อทำการปรับปรุงจำหน่ายไฟฟ้า เชื่อมระบบจำหน่ายเข้าระบบ และรื้อถอนสายแรงสูงข้ามถนนทางหลวง 226 ช่วงแยกส้มป่อย-แยกพืชสวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ...
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
??ตำบลสำโรง
1.ชินบุรีรีสอร์ท
??ตำบลตาเกษ
1.โกดังพริกนาง มีนา เพชรมุก บ้านเปือย
2.ห้องเย็นนาง นภาพร สาริด บ้านเปือย
3.นางละมัย เกตขุนทด บ้านเปือย
4.บริษัท สตาร์เทคสตีลอุทุมพรพิสัย จำกัด
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมศักดิ์คอนกรีต
6.นายจิรพงษ์ วรประเสริฐกุล(ก่อนถึง อบต.ตาเกษ)
7.ไฟเกษตรบ้านหนองลุง
8.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านหนองลุง
9.เสาดีแทค บ้านทุ่งสว่าง(ข้างวัดทุ่งสว่าง)
10.โรงงานคอนกรีต ตำบลตาเกษ
11.นางสาวทัศนีย์ พลพันธ์ บ้านทุ่งสว่าง
12.บ้านเปือย
13.บ้านบอน
14.บ้านยางน้อย
??ตำบลโพธิ์ชัย
1.บ้านสมอ
2.บ้านสวาง
3.บ้านโพธิ์ชัย
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพธิ์ชัย
5.การประปาบ้านโพธิ์ชัย
6.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
7.ประปาหนองคอ
??ตำบลขะยูง
1.บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2.บริษัท โรงน้ำแข็งวารีเทพ จำกัด
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ??
10/02/2564 09:00
10/02/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ