ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 2 (ทางไปหนองหญ้าปล้อง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
31/01/2562 13:00
31/01/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด