ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ในบริเวณถนนชัยณรงค์ อาคารพานิชริมแม่น้ำ อ.เมือง จ.ชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน
22/10/2562 09:00
22/10/2562 14:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด