ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองดี ถึง บ้านทางข้าม
เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง รองรับการขยายพื้นผิวจราจร
02/12/2564 09:00
02/12/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด