ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเจดีย์เนิ้ง ม.9(ถนนคันคลองหลัง108shop) บ้านกิ่วแลน้อย ม.10(ฝั่งเดียวกันกับตลาดกิ่วแลน้อย) ตลาดสดกิ่วแลน้อย, ทต.บ้านแม รพ.สต.กิ่วแลน้อย
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเจดีย์เนิ้ง ม.9(ถนนคันคลองหลัง108shop) บ้านกิ่วแลน้อย ม.10(ฝั่งเดียวกันกับตลาดกิ่วแลน้อย) ตลาดสดกิ่วแลน้อย, ทต.บ้านแม รพ.สต.กิ่วแลน้อย
06/12/2564 08:30
06/12/2564 16:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด