ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลองส้มโอ เขื่อนบ้านเขางาย เขาดีปรี
ดับไฟเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพาดสายส่ง OPGW
08/02/2562 08:00
08/02/2562 17:00
กฟอ.หลังสวน
077-541010
ภูริทัต ศิริมังคลา