ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนคลองแห - คูเต่า
ปักเสาแรงสูง 1 ต้น และ ย้ายเสา ต้นDDE 1 ต้น
16/01/2562 09:00
16/01/2562 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ