ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยม่วงสกุล 2 ต.นาดี [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ย้ายเสาแรงสูง จำนวน 1 ต้น และซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
02/06/2562 08:00
02/06/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด