ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟย.ต.ช่องแค บริเวณกลุ่มบ้านเขาแก้ว โรงเรียนวัดเขาแก้ว
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพตามวาระ แผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ กลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบ้านเขาแก้ว โรงเรียนวัดเขาแก้ว บริเวณดังกล่าว
ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
29/01/2563 09:00
29/01/2563 14:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / กฟอ.ตาคลี 056-261233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี