ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดที่ 1 ปลด PON10S-17 และ จุดที่ 2 PON10S-20 ถึง DDE บ้านห้วยแคน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงข้ามถนน ติดตั้ง SF6 เพื่อสร้างจุดไทน์ไลน์หลังโรงงาน
1.ดับไฟทั้งวัน เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านห้วยแคน , บ้านดาลบังบด , บ้านห้วยมะยม , บ้านชัยเจริญ , บ้านหนองยอง , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง , บ้านสมสนุก , องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก , องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ , บ้านยางชุม , บ้านโนนดู่ , บ้านนาทับไฮ ,บริษัท ไทยอิสเทริน์ จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัย
2.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา เวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านนาดงน้อย ,บ้านโสกบง
13/09/2562 08:00
13/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด