ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบสอย
ดับกระเเสไฟด้านแรงต่ำเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านสบสอย ม.4 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
23/05/2565 09:00
23/05/2565 16:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด