ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านหนองแรต ต.ช่างปี่
ดับไฟเพื่อตัดลิดรอนต้นไม้
26/09/2564 09:00
26/09/2564 12:00
กฟจ.สุรินทร์
0902792185
อาทิตย์ สมยา