ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านโรยัลวิล โซนด้านใน(บางส่วน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น บริเวณหมู่บ้านโรยัลวิล โซนด้านใน(บางส่วน) ตำบล หางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 12.00 น.
02/10/2564 09:00
02/10/2564 12:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช