ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 09
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
พื้นที่ไฟฟ้าดับ บ.บก บ.ทุ่งเกลี้ยง อบต.พะลาน บ.พะลาน บ.โพนแพง บ.หนองบัว
05/02/2564 09:00
10/02/2564 12:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
0896857178
วันณรงค์ ประเสริฐศรี
ลำดับดาวน์โหลด