ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าซุ้มประตูวัดทุ่งสมอถึง10R-01รีโคลสเซอร์หน้าวัดทุ่งสมอ
ย้ายแนวเสาแรงสูงบริเวณหน้าซุ้มวัดทุ่งสมอ
22/12/2563 09:00
22/12/2563 16:30
กฟอ.พนมทวน
097-9961635
ภูษิต เนาวเรศ