ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าอู่เอนก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง
13/11/2563 08:30
13/11/2563 16:30
กฟอ.สามชุก
035571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด