ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VR-104 (ด่านตรวจ 2) – จุดปลดแคล้มป์ก่อน Sf6 บ.สันพัฒนา
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูง 185 SAC ช่วง กม.5-6 (ศาลาเขียว)
WBS : I-63-A-CHT64.MS.2016
15/10/2564 09:00
15/10/2564 17:00
กฟอ.จอมทอง
053-485025
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด