ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตามแนวถนนสกาวเดือน บ.สี่แยกสมเด็จ ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงเสริม
11/06/2564 08:00
11/06/2564 17:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด