ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุตาล ต.ไชยมงคล
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
05/05/2562 09:00
05/05/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
กีรติ มีดีจันทรังษี