ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนขี ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด ถึง บ้านยางคำ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด
ดับไปปฏิบัติงานเพื่อตัดลิด-รอนต้นไม้คล่อมไลน์ บริเวณบ้านดอนขี
16/02/2561 09:00
16/02/2561 15:00
กฟอ.หนองกุงศรี
0834140756
ภาคภูมิ เชื้อขาว
ลำดับดาวน์โหลด