ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
15/05/2564 08:30
15/05/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด