ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยสำราญ , บ้านห้วยเจริญ ตำบลนิคมสงเคราะห์ และ บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
29/08/2561 09:00
29/08/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
0872249452 042327995 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด