ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณฝั่งถนนเลียบคลองสายเมนต์ข้างร้านอาหารเคียงเรือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟสและปักเสาพาดสายไฟฟ้า บริเวณฝั่งถนนเลียบคลองสายเมนต์ข้างร้านอาหารเคียงเรือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ถนนเลียบคลองสายเมนต์ข้างร้านอาหารเคียงเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก
18/10/2563 09:00
18/10/2563 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
118oct2020