ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนแพง ต.เดื่อศรีคันไชย บ.ท่าลาด บ.สงเปือย ต.ไฮหย่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
11/01/2562 08:00
11/01/2562 12:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด