ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE สารธารณะ ถึง DDE ไฟแดงโนนไทย
พาดสาย SAC ระยะทาง 500 เมตร
ปักเสาขนาด 22 เมตร 14 ต้น
21/09/2562 08:30
21/09/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ