ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนวัดต่ะบองถึงชุมชนวัดโพธิ์ทองหนองจิก ต.กระทุ่ม
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง 50 ACSR
19/02/2564 09:00
19/02/2564 14:00
กฟอ.มหาราช
081-4345689
กิติศักดิ์ พึ่งไพฑูรย์
ลำดับดาวน์โหลด