ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ รร.เชษฐศิลป์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและบำรุงรักษาหม้อแปลง
30/09/2562 09:00
30/09/2562 11:00
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด