ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บ้านสันต้นปิ่น ต.แม่นาวาง บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยม่วง (TR 60-001838)
2. บ้านห้วยม่วง ม.8 ต.แม่นาวาง บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยม่วง (TR 64-011315)
3. บ้านฮ่องห้า ม.5 ต.แม่นาวาง บริเวณร้านกีรติโมบาย (TR 29-002811)
4. บ้านฮ่องห้า ม.5 ต.แม่นาวาง บริเวณซอย 1 (TR 44-00185)
5. บ้านฮ่องห้า ม.5 ต.แม่นาวาง บริเวณร้านคุณบีย่างเนย (TR 53-010333)
6. บ้านฮ่องห้า ม.5 ต.แม่นาวาง บริเวณร้านพรมีทรัพย์ (TR 29-015595)
7. บ้านฮ่องห้า ม.5 ต.แม่นาวาง บริเวณโรงเรีนยฮ่องห้า (TR 25-001443)
21/02/2565 08:00
21/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 21/04/2565