ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บ้านห้วยหวาย ต.แม่นาวาง (TR 45-024244)
2. บ้านห้วยหลวง ต.แม่นาวาง (TR 59-026618)
3. บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่นาวาง(TR 38-004597)
4. บ้านห้วยจันสี แม่นาวาง (TR 38-012239)
5. บ้านห้วยม่วงใน ม.5 สันต้นหมื้อ (TR 55-000700)
6. บ้านห้วยม่วงนอก ต.บ้านหลวง (TR 57-010401)
7. บ้านปางต้นเดื่อ ม.9 ต.แม่อาย (TR 60-004454)
25/04/2565 08:00
25/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 25/04/2565