ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณร้านจิตติภัณฑ์ ถึง โรงเรียนเทศบาล2 และ หมู่บ้านมสุธน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงใหม่ขนาด 160 KVA
14/06/2562 09:00
14/06/2562 15:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
โรม กันมา