ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ขุนภูมิ บ.เนินโพธิ์ทอง ต.เดื่อศรีคันไชย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
10/01/2562 13:00
10/01/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด