ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าวัดน้ำวิ่ง ถึง บริเวณหน้าเซเว่น ตลาดบ้านโภชน์
เพื่อดำเนินการพาดสายหุ้ม 185 SC 22 kV เพิ่มวงจรฟีดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
16/07/2563 09:00
16/07/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด