ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วง DDE 2 หน้า รพ.ภูเวียง - DDE 3 หน้าซุ้มประตูทางออกไปหนองเรือ
ปักเสาขนาด 22 เมตร
08/08/2563 09:00
08/08/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
043291250
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด