ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สะกึด และสถานพินิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา ติดตั้งอุปกรณ์ และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านแม่สะกึด และสถานพินิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
04/01/2565 08:30
04/01/2565 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด