ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หน้าโรงเรียนอนุบาลนันทวดี - UDC02R-04 บ้านโนนชัยพร
ปักเสา 12.20 เมตร DDE 2 จุด จุดที่ 1. หน้าสถานีอาหารสัตว์อุดรธานี
จุดที่ 2.ก่อนแยกนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง งาน คพจ.1
15/02/2561 09:00
15/02/2561 15:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
085-0082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ
ลำดับดาวน์โหลด