ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สุยะ ถึงบ้านน้ำของ(ห้วยส้าน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์ พาดสายไฟฟ้าแรงสูง และตัดต้นไม่ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านห้วยส้าน(น้ำของ) บ้านนาปู่ป้อม บ้านไม้ซางหนาม(นาปู่ป้อม) บ้านโท้งสาแล บ้านโท้งหลวง หน่วยพิทักษ์ (ห้วยส้าน) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
20/01/2565 08:00
20/01/2565 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน