ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานคลองตากแดด อ.เมือง จ.ุทัยธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
24/07/2563 09:00
24/07/2563 12:00
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด