ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้า บ้านโคกนนทรี ต.หนองโพรง
ตัดไม้ใกล้สายแรงสูง
03/11/2561 09:00
03/11/2561 15:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
กอบศักดิ์ ไชยวารี
ลำดับดาวน์โหลด