ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงสีข้าวดอนไพล ติดถนนโชคชัย-ครบุรี
ติดตั้ง insulation cover การ์จกันสัตว์ ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
28/03/2563 13:00
28/03/2563 15:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด