ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพธิ์ตาก
สับเปลี่ยนมิเตอร์ประกอบซีที มิเตอร์แบ่งแดน (SCM5S-04)
15/05/2563 09:00
15/05/2563 17:00
กฟจ.หนองคาย
0811830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด