ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองผ่า (บางส่วน ) ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเหมืองผ่า (บางส่วน ) ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
04/03/2564 09:00
04/03/2564 16:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166/053-297037
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด