ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่-ฮอด ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่บริเวณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ถึง ลานทรายบ้านหนองแท่น ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ถนนเชียงใหม่-ฮอด ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่บริเวณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ถึง ลานทรายบ้านหนองแท่น ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง เวลา 17.00น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
18/05/2565 09:00
18/05/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธีระวิทย์ กันจนา
ลำดับดาวน์โหลด