ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานข้ามคลองจางวางข้างบ้าน พี่ปลิว หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว) มีความจำเป็นที่จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เพิ่ม 1 เครื่องบริเวณสะพานข้ามคลองจางวางข้างบ้าน พี่ปลิว หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับบริเวณ ดังนี้
1. แนวคลองจางวางข้างบ้านพี่ปลิวถึงแท็งก์น้ำศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม
06/08/2565 09:00
06/08/2565 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120220806