ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเพชรมาตุคลา 11 (ไลน์ รร.เทศบาลหัวทะเล) ม.2 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
PEA นครราชสีมา2(หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณซอยเพชรมาตุคลา 11 (ไลน์ รร.เทศบาลหัวทะเล) ม.2
ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นชนิดสายหุ้มฉนวน ในวันเสาร์ที่ 16 ก.ค.2565
ตั้งแต่เวลา ?? 09.00น.-17.00น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
16/07/2565 09:00
16/07/2565 17:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม